Legal

Netstrainer Bvba
ST-Antoniusstraat 60
3110 Rotselaar
BTW 0462.479.964

Tel +32 16 43 81 65

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES
 “Verbonden Onderneming betekent een onderneming, vereniging of samenwerkingsverband, wiens meerderheid van stemrechten of eigendomsrechten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van de klant;
“Content” betekent al de teksten, foto’s, muziekbestanden, grafieken, video-opnames en andere gegevens die in verband met de Diensten door de Klant aan Netstrainer worden overgemaakt;
“Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle bekende en onbekende rechten zoals:  (a) auteursrechten, merkenrechten, handelsbenamingen en gelijkaardige rechten, (b) bedrijfsgeheimen, knowhow, (c) octrooien, tekeningen en modellen, algoritmen en andere industriële eigendomsrechten, (d) alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten (wereldwijd en van welkdanige aard ook) (hieronder begrepen logo’s, huurrechten en vergoedingsrechten), bepaald door hetzij de wet, contracten of licentieovereenkomsten en (f) alle registraties, initiële toepassingen, hernieuwingen, uitbreidingen, verderzettingen, verdelingen van voormelde rechten
 “Diensten” betekent alle diensten die door de klant of een Verbonden Onderneming, waarvoor de betrokken klant zich sterk maakt, (Klant) worden aangekocht;
 “Software” betekent elke informatie bestaande uit één of meerdere computer- of andere programmas alsook de informatieve inhoud van dergelijke programma’s en elke documentatie geleverd in samenhang dan wel aanvullend met dergelijke programma’s, dewelke elektronisch dan wel op enige andere manier aan de Klant worden geleverd;
“Netstrainer” betekent NETSTRAINER B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 3110 ROTSELAAR, Sint-Antoniusstraat 60, gekend onder het KBO-nummer 0462.479.964;
“Website” betekent de user interface, functionaliteit en Content die voor het publiek toegankelijk worden gemaakt op de domeinnaam van de Klant;
“Resultaat” betekent alle HTML bestanden, Java bestanden, grafische bestanden, animatiebestanden, databanken, stylesheets, PHP bestanden, multimedia elementen, technologische scripts en andere programma’s, zowel in objectcode als in sourcecode door Netstrainer ontwikkeld voor de Klant;
2. DIENSTEN. Alle Diensten en Software worden slechts geleverd aan de Klant na ondertekening en overmaken door de Klant van een bestelbon, voor zover deze door Nestrainer uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard. Alle hier vermelde voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op de Diensten. Ingeval enige bepaling van deze Voorwaarden tegenstrijdig zou zijn met enige bepaling van de Bestelbon (Bestelbon betekent een door Netstrainer aanvaarde schriftelijke bestelling van Diensten of Software, met vermelding van de specificaties van de Diensten of Software, alsook eventuele speciale voorwaarden en/of omstandigheden die de Diensten zouden kunnen beïnvloeden en de gevraagde leveringsdatum), zullen de bepalingen van de Bestelbon voorrang hebben.  Indien de Klant Diensten aankoopt die als een pakket verkocht worden (bv. een combinatie van webdesign en webhosting) dan zal de beëindiging van een gedeelte van de Diensten de beëindiging van alle Diensten van het pakket tot gevolg hebben. De Klant erkent en aanvaardt dat sommige of alle Diensten naar keuze van Netstrainer en zonder voorafgaande toestemming van de Klant geleverd mogen worden door een of meer verkoper, onderaannemers of verbonden ondernemingen.
3. PRIJS EN BETALING. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de Klant de in de Bestelbon vermelde vergoedingen aan Netstrainer betalen. Tenzij anders vermeld op de factuur, zijn de vergoedingen contant betaalbaar op het moment van ontvangst van de factuur en op de maatschappelijke zetel van Netstrainer. De Klant zal alle lasten en belastingen (met uitzondering van de inkomstenbelasting van Netstrainer) aan Netstrainer betalen, voor zover deze betrekking hebben op de Diensten of betalingen verricht in uitvoering van de Diensten en/of de overeenkomst tussen partijen. Alle verschuldigde en vervallen bedragen zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 1,5% per maand of de maximale door de wet en/of rechtspraak toegelaten intrestvoet.  Daarenboven zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 10% van de betreffende bedragen, met een minimum van € 100,00 per factuur, en dit onverminderd eventuele andere wettelijke en/of invorderingskosten, met inbegrip van alle redelijke advocatenkosten en -erelonen. Niet betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid mee van alle niet-vervallen bedragen.
4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. De Software en de Intellectuele Eigendomsrechten hiervan blijven eigendom van Netstrainer of in voorkomend geval haar licentiegever en de Klant heeft geen enkel recht of belang om de Software te reproduceren, te reverse engineeren (met de bedoeling om de source code te achterhalen en te bekomen), aan te passen, te vertalen of op enige manier afgeleide werken te maken gebaseerd op de Software. De Klant erkent dat alle informatie en ideeën voor de Diensten alsook de Intellectuele Eigendomsrechten die verband houden met de Diensten en elke mogelijke verbetering, uitvinding, aanpassing en ontwikkeling daarvan de exclusieve eigendom van Netstrainer blijven. De Klant zal alle mogelijke maatregelen nemen om Netstrainer te assisteren in de bescherming van deze rechten. De Klant zal op geen enkele manier wetens en willens een derde partij toelaten om de Software te reproduceren, te reverse engineeren, aan te passen, te vertalen of op enige manier afgeleide werken te maken gebaseerd op de Software. Tijdens de levering van Diensten, verleent de Klant aan Netstrainer, een niet-exclusieve, wereldwijde licentie (zonder enig recht op royalty) om de Content en het Resultaat te reproduceren, distribueren, openbaar te maken of op enige andere wijze te gebruiken in het kader van de Diensten.
5. EIGENDOM. De Klant erkent onherroepelijk het eigendomsrecht van Nestrainer op het Resultaat, de Website en alle documentatie ontwikkeld naar aanleiding van het verzoek van de Klant om Diensten te leveren, met inbegrip van alle toepasselijke Intellectuele Eigendomsrechten.
6. WAARBORGEN / AANSPRAKELIJKHEID. De Klant aanvaardt dat het risico van het gebruik van de Diensten en de Software exclusief en uitsluitend bij haar ligt. Geen enkele waarborg (tenzij waarborgen van openbare orde of dwingend recht) wordt door Nestrainer verstrekt voor wat betreft de geleverde Diensten en/of Software, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of de Bestelbon. O.m. wordt geen waarborg gegeven dat de geleverde Diensten aan de voorwaarden of specificaties van de Klant zullen voldoen, en evenmin dat de Diensten ononderbroken, veilig of vrij van errors en fouten zal zijn. Netstrainer draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.
7. VRIJWARING. De Klant zal Nestrainer, alsook alle onderaannemers, vertegenwoordigers, aangestelden, werknemers, bestuurders, aandeelhouder, integraal vrijwaren voor elke mogelijke aansprakelijkheid, vorderingen, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van alle redelijke advocatenkosten en –erelonen, die verband houden of voortvloeien uit (a) de Diensten of het gebruik door de Klant of een derde van de Diensten; (b) elk mogelijk Intellectueel Eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van enige persoon of entiteit, (c) elke mogelijke informatie of gegevens verstrekt door de Klant aan Netstrainer, (d) de invoeging van metatags of andere elementen in enige voor de Klant ontwikkelde Website of (e) elke mogelijke informatie, diensten of goederen beschikbaar op de Website van de Klant. Netstrainer heeft het recht om, met keuze van raadsman door Nestrainer en op kosten van de Klant deel te nemen aan de verdediging van elke mogelijke vordering van een derde partij met betrekking tot de Diensten. Netstrainer zal eveneens op verzoek en kosten van de Klant redelijke bijstand verlenen aan de verdediging in een dergelijke verdediging.
8. PRIVACY. De Klant waarborgt dat zij na kennisgeving toestemming heeft verkregen van elke mogelijke individuele derde wiens persoonlijke gegevens door de Klant aan Netstrainer worden overgemaakt als deel van de Diensten en dit met betrekking tot: (a) de doeleinden waarvoor dergelijke persoonlijke gegevens werden verzameld, (b) de bedoelde bestemmelingen of categorieën van bestemmelingen van dergelijke persoonlijke gegevens, (c) welke gedeelten van de persoonlijke gegevens die verplicht dienen te worden opgegeven dan wel vrijwillig, en (d) hoe deze individuele derden hun gegevens kunnen inkijken en desgevallend aanpassen. De Klant zal dergelijke kennisgeving en toestemming zal worden gewaarborgd met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die door de Klant aan Netstrainer zouden worden overgemaakt. Netstrainer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit de nalatigheid of weigering van de Klant om deze kennisgeving en toestemming te bekomen, noch voor enige foute, onvolledige of verouderde gegevens.
9. OPSCHORTING. Netstrainer heeft het recht en de mogelijkheid, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling om de overeenkomst of (een gedeelte van) de Diensten op te schorten of te beëindigen, ingeval de Klant enige van haar verplichtingen niet nakomt, met inbegrip van de verplichtingen opgenomen in artikel 3.
10. GENERAL. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe deze Voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Leuven, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze.
De nietigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.
Enige rechten van de Klant uit hoofde van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Elke poging van schuldeisers van de Klant om een belang te krijgen in de rechten van de Klant, zowel uit hoofde van de wet, contractueel of anderzijds, geeft het recht aan Nestrainer om de overeenkomst eenzijdig en buitengerechtelijk te ontbinden.
De Klant erkent dat zij deze Voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen uitdrukkelijk te hebben aanvaard.

__________

LEGAL – PRIVACY

Confidentialiteit

Aangezien de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst belangrijk is voor ons, vooral in het belang van uw privacyrechten bij de verwerking en het gebruik van deze informatie,
verplicht NETSTRAINER zich ertoe volgende punten na te streven:

Toelating om gegevens te gebruiken

Door uw gegevens in te voeren, verleent u ons de toelating deze informatie op te slaan en te gebruiken.

Wij geven uw persoonlijke informatie niet door aan derden.

Beschermen en opslagen van gegevens

We verzamelen en bewaren de volgende klantgegevens:

Persoonlijke informatie (naam van de klant, email adres, telefoongegevens, adresgegevens)

Gebruik van Cookies

Cookies kunnen worden gebruikt de internetgebruikers te herkennen en hun gedrag op een site na te gaan waardoor NETSTRAINER het ontwerp en de opmaak van de site kan verbeteren. De hiertoe gebruikte cookies stelt ons echter niet in staat om uw persoonlijke identificatiegegevens op te halen. Voor de beste ervaring op deze website raden we echter aan om Cookies te accepteren.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

NETSTRAINER maakt gebruik van goede en efficiënte beveiligingsprocedures als bescherming tegen verlies, spam, toegangsbeheer, openbaarmaking, wijziging of schrapping. Verwerking en transmissie van de gegevens gebeurt via het SSL (Secure Socket Layer) proces. Weergegeven door het slotje in de URL balk van onze website.

Gegevensintegriteit

We gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor de processen/doelen waarvoor ze werden verzameld. NETSTRAINER pas de meest geschikte economische maatregelen toe om ervoor te zorgen dat deze gegevens, juist, volledig en up-to-date zijn voor de vooropgestelde doelen conform de Europese wetgeving aangaande de privacy en gegevensbescherming.

Uitvoering en naleving van deze gegevensbescherming

NETSTRAINER leeft bovenstaande punten in verband met gegevensbescherming nauwgezet na. Indien u echter vragen heeft, een suggestie en/of opmerking wilt maken met betrekking tot gegevensbescherming op onze website, contacteer ons: Info@netstrainer.be

Cookies beheren

Op www.aboutcookies.org leest u hoe u de cookies in uw browser kunt verwijderen of aanpassen. Als u www.netstrainer.be bezoekt zonder de cookie-instellingen in uw webbrowser (bijvoorbeeld Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari) aan te passen, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.